Βασική προετοιμασία σπέρματος

Η συλλογή σπέρματος είναι το αναγκαίο πρώτο βήμα σχεδόν σε όλες τις τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Ακόμη και εάν οι παράμετροι ποιότητας του σπέρματος δεν είναι οι καλύτερες, υπάρχουν εξειδικευμένες εργαστηριακές τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται καθημερινά και αποσκοπούν στην προετοιμασία του συλλεγμένο δείγματος για χρήση στις διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αλλά και στη βελτίωση της ποιότητάς του, μέσω της εξασφάλισης βέλτιστων συνθηκών σπερματικής λειτουργίας και μέσω της απομάκρυνσης μη λειτουργικών σπερματοζωαρίων. Αυτές οι τεχνικές είναι γνωστές ως βασική προετοιμασία σπέρματος, ή καθαρισμός σπέρματος. Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές επιλογές για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, όπως:

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ένα πρωτεϊνούχο διάλυμα το οποίο επίσης περιέχει και αντιβιοτικά, προστίθεται στο δείγμα του σπέρματος και το συνολικό δείγμα υποβάλλεται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους φυγοκέντρησης. Αυτή η διαδικασία, με τη βοήθεια της φυγόκεντρου δύναμης, επιτρέπει το διαχωρισμό των σπερματοζωαρίων από το σπερματικό υγρό, επιτρέποντας επομένως την επακόλουθη επεξεργασίας των απομονωμένων σπερματοζωαρίων.

Πρόκειται για μία ευρέως εφαρμοζόμενη τεχνική, η οποία επιτρέπει τον διαχωρισμό των φυσιολογικών σπερματοζωαρίων από τα παθολογικά ή νεκρά, λευκά αιμοσφαίρια ή οποιουσδήποτε άλλους ρύπους μπορεί να υπάρχουν στο εξεταζόμενο δείγμα. Το δείγμα εισάγεται σε ειδικά φιαλίδια, τα οποία περιέχουν υγρά διαφορετικών πυκνοτήτων και κατόπιν φυγοκεντρείται. Τα υγιή σπερματοζωάρια συλλέγονται στο κατώτερο επίπεδο, ενώ τα υπόλοιπα περιεχόμενα παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα.

Αυτή η τεχνική αξιοποιεί τις δυνατότητες των σπερματοζωαρίων αυτών καθ’ εαυτών, έτσι ώστε να διαχωριστούν τα φυσιολογικά και λειτουργικά από τα δυσλειτουργικά. Το δείγμα τοποθετείται σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα με καλλιεργητικό υλικό τοποθετημένο από πάνω. Τα υγιή, κινητά και μεταβολικώς επαρκή σπερματοζωάρια καταφέρνουν να μεταναστεύσουν στο υπερκείμενο καλλιεργητικό υλικό κολυμπώντας προς τα πάνω strong και συλλέγονται από εκεί, διαχωρισμένα πλέον από τα νεκρά ή μη κινητά σπερματοζωάρια, τα οποία παραμένουν στο κάτω στρώμα.

Ανεξαρτήτως από την τεχνική που χρησιμοποιείται, όλα τα δείγματα υποβάλλονται σε επιπλέον ειδική επεξεργασία για να αφαιρεθούν τα πλεονάζοντα υγρά, να απομακρύνουν βακτήρια και κυτταρικά υπολείμματα και να απομακρύνουν προσταγλανδίνες και τοξίνες. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη σπερματική λειτουργία και επιλογή των πιο κατάλληλων σπερματοζωαρίων για να χρησιμοποιηθούν αργότερα για ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) ή σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF/ICSI).