Διορχική συλλογή σπέρματος

Η διορχική συλλογή σπέρματος αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική η οποία είναι συνήθως η τελευταία διαθέσιμη θεραπευτική προσέγγιση στην ανδρική υπογονιμότητα πριν τη δωρεά σπέρματος. Περιλαμβάνει τη συλλογή σπέρματος απευθείας από τους όρχεις για τις περιπτώσεις αζωοσπερμίας ή για περιπτώσεις απόφραξης ή αδυναμίας εκσπερμάτισης. Οι τεχνικές αυτές διαφέρουν από την βιοψία όρχεος, καθώς αποσκοπούν στη συλλογή ενός βιώσιμου δείγματος το οποίο θα αξιοποιηθεί αργότερα για ενδοκυττάρια σπερματέγχυση (ICSI), ενώ η βιοψία έχει αποκλειστικά διαγνωστικό ρόλο και το δείγμα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί μετά το πέρας του ελέγχου.

Η πολυπλοκότητα και η τεχνική δυσκολία της εφαρμογής της τεχνικής μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την υποκείμενη αιτία της υπογονιμότητας. Συγκεκριμένα, μία απλούστερη και συντομότερη τεχνική μπορεί να είναι αρκετή για να συλλέξει βιώσιμο σπέρμα από έναν άνδρα με απλή απόφραξη σε κάποιο σημείο του αναπαραγωγικού συστήματος, αλλά μια πιο προχωρημένα και χρονοβόρα τεχνική μπορεί να απαιτείται για έναν άνδρα με παθολογική σπερματογένεση.

Διαθέσιμες επιλογές διορχικής συλλογής σπέρματος

Η TESA είναι η πιο απλή διαθέσιμη μέθοδος και πραγματοποιείται κυρίως σε άνδρες με αποφρακτική αζωοσπερμία, προηγούμενο ιστορικό βασεκτομής ή λοίμωξης αναπαραγωγικού συστήματος. Διενεργείται υπό τοπική αναισθησία, διαρκεί περίπου 10 λεπτά και είναι μέθοδος χαμηλού κόστους. Η συλλογή σπέρματος συντονίζεται με την ωοληψία της γυναίκας, ώστε να γονιμοποιηθούν τα συλλεγμένα ωάρια.

Μία παρόμοια διαδικασία με την TESA είναι η διαδερματική αναρρόφηση σπέρματος από την επιδιδυμίδα (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration – PESA), η οποία είναι όσο αποτελεσματική είναι η TESA και έχει συσχετιστεί με ταχύτερο χρόνο ανάρρωσης (μέσα σε μερικές ώρες) και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, ενώ οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε TESA μπορεί να αναφέρουν μερικές ενοχλήσεις, άλγος και οίδημα στην περιοχή μετά την επέμβαση.

Η TESE είναι μια πιο επεμβατική διαδικασία από την TESA, όπου μια μικρή τομή διενεργείται στον όρχι και ένα δείγμα των σπερματικών σωληνάριων συλλέγεται και εξετάζεται για αξιοποιήσιμο σπέρμα. Η TESE πραγματοποιείται υπό καταστολή ή τοπική αναισθησία και μπορεί να συντονιστεί με την ωοληψία ή να προγραμματιστεί την προηγούμενη ημέρα. Καθώς η TESE εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σοβαρής αζωοσπερμίας, σπέρμα από δότη μπορεί επίσης να βρίσκεται διαθέσιμο, σε περίπτωση που δεν βρεθεί βιώσιμο δείγμα με την TESE από τον σύντροφο.

Η microTESE είναι μια προχωρημένη τεχνική η οποία πραγματοποιείται σε άνδρες με παθολογική σπερματογένεση και αζωοσπερμία. Περιλαμβάνει την πραγματοποίηση μιας μικρής τομής και την επιλογή συγκεκριμένων, ξεχωριστών σπερματικών σωληναρίων, τα οποία είναι διογκωμένα, ένδειξη αυξημένης πιθανότητας να περιέχουν σπέρμα. Αυτοί οι πολύ ακριβείς χειρουργικοί χειρισμοί πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση χειρουργικού μικροσκοπίου.

Η microTESE συχνά συντονίζεται με την ωοληψία της γυναίκας, με δείγμα από δότη σπέρματος διαθέσιμο σε περίπτωση που δεν συλλεχθεί βιώσιμο σπέρμα από τον σύντροφο. Η microTESE έχει καλύτερα ποσοστά συλλογής σπέρματος και προκαλεί λιγότερη ζημιά στους ιστούς του όρχι, καθώς λιγότερος ορχικός ιστός αφαιρείται σε σύγκριση με την TESE.